Planul Operaţional pentru anul 2019
Raportul de Activitate pentru anul 2018
Raportul CEAQ IETI pentru anul 2018

Planul Strategic pentru perioada 2017 - 2020

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (aprobat în ședința Consiliului Facultății din 04.06.2018)
Procedura IETI pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul Facultăţii (aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 03.12.2018 și depusă spre aprobare Senatului Universității din Oradea pentru ședința din 17.12.2018)

Procedura IETI pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată (aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 22.09.2017)
Metodologia IETI pentru organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2019, studii universitare de LICENȚĂ
Metodologia IETI pentru organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2019, studii universitare de MASTER
Regulamentul IETI de examinare și notare a studenților (aprobat în ședința Consiliului Facultății din 15.05.2019)
Metodologia IETI de acordare a burselor pentru studenții facultății, valabilă pentru anul universitar 2018-2019
Metodologia IETI pentru selecția personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic beneficiar de mobilități în cadrul programului Erasmus+, valabilă începând cu 04.06.2018

Criteriile IETI de selecție a studenților facultății pentru burse Erasmus+