Număr locuri disponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2023 - vezi aici 

    


   Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei organizează 9 programe de studii de licenţă, dintre care 6 în domeniul IT, programe de studiu performante, în domenii de vârf, care îţi vor oferi posibilitatea de a activa în cele mai avansate domenii actuale. Facultatea noastră colaborează nemijlocit cu mediul de afaceri şi cu organizaţii profesionale din Oradea, Timişoara şi Cluj-Napoca şi îţi oferă posibilitatea de a-ţi desfăşura practica de specialitate inclusiv prin programe de internship, precum şi acces la oferte de angajare la companii partenere de renume, fapt ce îţi va facilita ulterior integrarea pe piaţa muncii.

Studenţii Facultăţii I.E.T.I. au ocazia să participe la competiţii studenţeşti organizate de companii din Oradea şi din ţară, la competiţii de afaceri, la forumuri şi întâlniri cu oamenii de afaceri şi antreprenori, work-shopuri de carieră şi târguri de job-uri.
    Studenţii noştri beneficiază de programe de coaching şi dezvoltare profesională, formare antreprenorială, de participări la activităţi de educaţie informală şi non-formală, şcoli de vară, olimpiade, concursuri şi sesiuni ştiinţifice etc.
   Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, prin programul de burse şi mobilităţi ERASMUS+, a încheiat acorduri cu peste 75 universități și institute din 22 tări europene. Participarea ta în cadrul acestor acorduri îţi va deschide posibilitatea de a studia în străinătate şi de a avea şansa afirmării la nivel internaţional.

   Pentru înscriere la admitere puteți alege algoritmul prezentat mai jos sau să folosiți platforma centrală a universității, accesând aici.

Candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pot beneficia de locuri fără taxă alocate în condiţiile legii.

După absolvire puteţi avea una dintre ocupaţiile prezentate în continuare:
• Inginer proiectant de sisteme şi calculatoare
• Inginer sisteme de securitate
• Inginer de cercetare în calculatoare
• Inginer de sistem în informatică
• Programator de sisteme informatice
• Inginer de sistem software
• Inginer automatist
• Inginer de cercetare în automatică
• Asistent de cercetare în electromecanică
• Specialist mentenanţă electromecanică-auto-matică echipamente industriale
• Inginer proiectant electrotehnic
• Proiectant sisteme de securitate
• Cercetător în electrotehnică
• Asistent de cercetare în electrotehnică
• Specialist mentenanţă electrotehnică-auto-matică echipamente industriale
• Inginer electronist transporturi, telecomunicaţii
• Inginer proiectant electronist
• Inginer producţie
• Inginer de cercetare în electronică aplicată
• Inginer de cercetare în comunicaţii
• Inginer proiectant comunicaţii
• Inginer economist
• Inginer sisteme electroenergetice


Calendar admitere - Licență


Sesiunea I – IULIE 2023
10 iulie – 01 august 2023 – Admitere LICENȚĂ

Înscrieri: 10 – 25 iulie 2023 ora 12 (on-line sau fizic în sala A009, pavilionul A, parter)
Afişare liste primare: 25 iulie 2023 ora 14
Confirmări I: 26 – 28 iulie 2023 ora 12
Afişare liste intermediare: 28 iulie 2023 ora 14
 Confirmări II: 31 iulie – 01 august 2023 ora 12
 Afişare liste finale: 01 august 2023 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii licență - sesiunea IULIE


Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2023

04 septembrie – 22 septembrie 2023 – Admitere LICENȚĂ

Înscrieri: 04 – 19 septembrie 2023 ora 12 (on-line sau fizic în sala A009, pavilionul A, parter)
Afişare liste primare: 19 septembrie 2023 ora 14
Confirmări: 20 – 22 septembrie 2023 ora 12
Afişare liste finale: 22 septembrie 2023 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii licență - sesiunea SEPTEMBRIE

Harta locațiilor unde au loc înscrierile, unde se achită taxele și unde se fac confirmările: accesibilă aici.
Număr de locuri


(la toate programele de licență ale Facultății IETI)

IULIE 2023:
 - 185 locuri finanțate de la buget, din care 5 pentru absolvenți de licee din mediul rural
 - 330 locuri cu taxă
SEPTEMBRIE 202
3:
 - 9 locuri finanțate de la buget
 - 220 locuri cu taxă
Număr locuri disponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2023 - vezi aiciCandidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pot beneficia de locuri fără taxă alocate în condiţiile legii.
Acte necesare la înscriere
 1.  Formular de înscriere - descarcă aici: .doc sau .pdf.
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 3.  Certificatul de naştere în copie simplă
 4. Certificatul de căsătorie în copie simplă - dacă este cazul
 5.  Adeverință medicală
 6. 2 fotografii tip buletin
 7. Cartea de identitate
 8. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență, pentru candidații care solicită admiterea în an superior
 10. Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență, pentru candidații la admiterea în an superior
 11. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 12. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 13. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf - descarcă modelul de aici: .pdf

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după acest e coduri (și nu nominal).
Candidații care se înscriu on-line vor depune cele două fotografii tip buletin la secretariatul facultății până la data de 30.09.2022.
Taxe de admitere și școlarizare


 Taxele de admitere și școlarizare se pot achita în următoarele moduri
a) la Serviciul Taxe, pavilionul I sala I006
b) la Trezoreria Oradea în contul:
    RO59TREZ07620F330500XXXX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939 
c) la Banca Transilvania în contul:
    RO71BTRL00501202782511XX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939


 Taxa de înscriere pentru concursul de admitere - 150 lei. Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de înscriere pentru Facultatea IETI'.
 Taxa de înmatriculare (pentru cei admiși) -  100 lei. Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de înmatriculare pentru Facultatea IETI'.
Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 EURO
Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior) - 500 lei
 Taxă de școlarizare (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă). Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de școlarizare pentru Facultatea IETI'.
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 26 de ani: orfanii, cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial, cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea, cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale.

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de școlarizare.

Care este modalitatea de admitere?


Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Departajarea la medii egale se va face în funcție de media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.

Care este procesul de admitere?


Un candidat poate opta pentru mai multe programe de studii.

Se recomandă ca în formularul de înscriere să se opteze pentru cât mai multe programe de studii.

În căsuțele din dreptul programelor de studii pentru care se optează, se va scrie cifra 1 pentru prima opțiune, cifra 2 pentru următoarea (adică programul de studiu la care candidatul dorește să fie admis dacă nu poate fi admis la opțiunea 1) și așa mai departe.

Programul de studiu 1
 varianta 1
candidatul este admis la opțiunea 1
 
 varianta 2 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis la opțiunea 1
 
Programul de studiu 2
 varianta 3 
candidatul este admis la opțiunea 2
 
 varianta 4 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea 2
Programul de studiu N
 varianta 2N - 1 
candidatul este admis la opțiunea N (ultima opțiune de pe formularul de înscriere)
 
 varianta 2N 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea N și candidatul este declarat "respins"

   Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat. In continuare, clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute a examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci).
   Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studii, conform metodologiei proprii a facultăţii.
   Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
   Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după codurile unice alocate la înscriere (și nu nominal).
Care este procesul de confirmare al locului obținut la admitere?


Etapa I (Confirmări I)
   Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Etapa II (Confirmări II)
   După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2023, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2023 (inclusiv).
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare (vezi valoarea tranşei  aici); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2023;
- completarea și depunerea la Secretariatul facultății a Fișei de Înmatriculare, a Contractului de studii universitare și a dovezilor de plată de mai sus.

Taxele de mai sus vor fi achitate prin modalitățile precizate la "Taxe de admitere și școlarizare".


La confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în original diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverința de bacalaureat, respectiv atestatul de recunoaștere a diplomei. Neprezentarea diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2023, studii universitare de LICENȚĂ poate fi descărcată de aici.
.
Vă așteptăm cu drag!