Număr locuri disponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE MASTER IULIE 2024 - vezi aici.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei organizează 5 programe de master profesionale şi de cercetare, acreditate, studii de doctorat în domeniul Ingineriei Electrice şi în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale. Aceste direcţii îţi vor oferi posibilitatea să aprofundezi studiile, să participi în echipe de cercetare şi de a-ţi dezvolta propriile proiecte şi afaceri.

Pentru înscriere la admitere puteți alege algoritmul prezentat mai jos sau să folosiți platforma centrală a universității, accesând aici.
Calendar admitere - Masterat


Sesiunea I – IULIE 2024
15 iulie – 02 august 2024– Admitere MASTERAT

 Postarea pe site-ul facultății a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei: 21 iunie 2024 ora 10
Înscrieri: 15 – 26 iulie 2024 ora 10 (fizic la sala A009, Pav. A, parter sau online)
 Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (în sălile alocate pentru fiecare domeniu de studiu): 26 iulie 2024 ora 11
 Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu: 26 iulie 2024 ora 16 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
 Afişare liste primare: 26 iulie 2024 ora 17 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
 Confirmări  I: 29 – 31 iulie 2024 ora 12 (la sala A009)
 Afișare liste intermediare: 31 iulie 2024 ora 14 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
 Confirmări  II: 01 - 02 august 2024 ora 14 (la sala A009)
 Afişare liste finale: 02 august 2024 ora 16 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii masterat - sesiunea IULIE


Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2024

15 septembrie – 23 septembrie 2024 – Admitere MASTERAT

√ Postarea pe site-ul facultății a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei: 21 iunie 2024 ora 10
√ Înscrieri: 15 – 19 septembrie 2024 ora 10 (fizic la sala A009, Pav. A, parter sau online)
 Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (în sălile alocate pentru fiecare domeniu de studiu): 19 septembrie 2024 ora 11 
Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu: 19 septembrie 2024 ora 16 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
√ Afişare liste primare: 19 septembrie 2024 ora 17 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
Confirmări: 20 – 23 septembrie 2024 ora 12 (la sala A009)
Afişare liste finale: 23 septembrie 2024 ora 14 (la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/rezultate-admitere)
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii masterat - sesiunea SEPTEMBRIE

Înscrierile fizice se fac în Sala A009 (Pavilion A, parter) după următorul program:
Luni - Vineri: 9:00-16:00
Sâmbătă: 9:00-12:00

 

Harta locațiilor unde au loc înscrierile, unde se achită taxele și unde se fac confirmările: accesibilă aici.
Număr de locuri


(la toate programele de masterat ale Facultății IETI)

IULIE 2024:
 - 103 locuri finanțate de la buget
 - 172 locuri cu taxă
SEPTEMBRIE 2024:
 - XX locuri finanțate de la buget
 - XXX locuri cu taxă

 

       Număr locuri disponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE MASTER IULIE 2024 - vezi aici.


Pentru mai multe detalii accesați:
Număr locuri
Acte necesare la înscriere
 1.  Formularul de înscriere - descarcă aici: .doc sau .pdf
 2. Diploma de licenţă sau diploma/ adeverință echivalentă cu aceasta
 3.  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 4.  Certificatul de naştere în copie simplă
 5.  Certificatul de căsătorie în copie simplă - dacă este cazul
 6.  Adeverință medicală
 7.  4 fotografii tip buletin
 8.  Cartea de identitate
 9.  Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 10.  Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență, pentru candidații care solicită admiterea în an superior
 11.  Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență, pentru candidații la admiterea în an superior
 12.  Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 13.  Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 14.  Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf - descarcă modelul de aici.

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după acest e coduri (și nu nominal).
Candidații care se înscriu on-line vor depune cele două fotografii tip buletin la secretariatul facultății până la data de 30.09.2024.
Taxe de admitere și școlarizare


 Taxele de admitere și școlarizare se pot achita în următoarele moduri
a) la Serviciul Taxe, pavilionul I sala I006
b) la Trezoreria Oradea în contul:
    RO59TREZ07620F330500XXXX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939 
c) la Banca Transilvania în contul:
    RO71BTRL00501202782511XX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939

 Taxa de înscriere pentru concursul de admitere - 200 lei. Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de înscriere pentru Facultatea IETI'.
 Taxa de înmatriculare (pentru cei admiși) -  120 lei. Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de înmatriculare pentru Facultatea IETI'.
 Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 EURO
 Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior) - 600 lei
 Taxă de școlarizare (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă). Pe ordinul de plată se va specifica 'Taxă de școlarizare pentru Facultatea IETI'.
 Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.
 Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere, la o singură facultate, următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 26 de ani: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii cu unul sau ambii părinți decedați, copiii din familii monoparentale, persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, candidații aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial, candidații care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea, candidaţii care au obţinut premii / distincţii la olimpiadele școlare și / sau alte concursuri naționale sau internaționale.

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de școlarizare.
Care este modalitatea de admitere?


 
Media la admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică printr-o probă orală pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Candidații trebuie să susțină această probă pentru toate domeniile de studiu la care a optat în formularul de înscriere, în fața comisiilor constituite în acest scop.
În cazul în care un candidat nu susține Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu, acestuia i se va considera nota 0 (zero) la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu iar pe listele cu rezultatele admiterii va fi declarat ”Respins”.

Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licență
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licență
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licență.
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2024 Management în Tehnologia Informaţiei
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2024 Management şi Comunicare în Inginerie
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2024 Sisteme Automate Avansate
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2024 Sisteme Avansate în Inginerie Electrică
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2024 Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații - masterat de cercetare


Sălile în care se va desfășura Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu:
1. Pentru programul de masterat Management în Tehnologia Informaţiei: sala E111
2. Pentru programul de masterat Management şi Comunicare în Inginerie: sala E112
3. Pentru programul de masterat Sisteme Automate Avansate: sala E106
4. Pentru programul de masterat Sisteme Avansate în Inginerie Electrică: sala E110
5. Pentru programul de masterat Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații: sala E113
 
Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu se poate susține și online prin conectarea în 26 iulie 2024 ora 11 la următoarele linkuri:
1. Management în Tehnologia Informaţiei: link aici
2. Management şi Comunicare în Inginerie: link aici
3. Sisteme Automate Avansate:
4. Sisteme Avansate în Inginerie Electrică: link aici
5. Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații:

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.
Care este procesul de admitere?


 
Un candidat poate opta pentru mai multe programe de studii.

Se recomandă ca în formularul de înscriere să se opteze pentru cât mai multe programe de studii.

În căsuțele din dreptul programelor de studii pentru care se optează, se va scrie cifra 1 pentru prima opțiune, cifra 2 pentru următoarea (adică programul de studiu la care candidatul dorește să fie admis dacă nu poate fi admis la opțiunea 1) și așa mai departe.

Programul de studiu 1
 varianta 1 
candidatul este admis la opțiunea 1
 
 varianta 2 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis la opțiunea 1
 
Programul de studiu 2
 varianta 3 
candidatul este admis la opțiunea 2
 
 varianta 4 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea 2
 
Programul de studiu N
 varianta 2N - 1 
candidatul este admis la opțiunea N (ultima opțiune de pe formularul de înscriere)
 
 varianta 2N 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea N și candidatul este declarat "respins"
 
   
   Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (şase).
   Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în formularul de înscriere.
   Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studii, conform metodologiei proprii a facultăţii. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
   Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după codurile unice alocate la înscriere (și nu nominal).
Care este procesul de confirmare al locului obținut la admitere?


 
   Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2024, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2024 (inclusiv).
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 120 lei;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare (vezi valoarea tranşei aici); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2024;
- completarea și depunerea la Secretariatul facultății a Fișei de Înmatriculare, a Contractului de studii universitare și a dovezilor de plată de mai sus.

Taxele de mai sus vor fi achitate prin modalitățile precizate la "Taxe de admitere și școlarizare".

Contractele de școlarizare transmise prin email trebuie depuse în original la secretariatul facultății până la data de 30.09.2024.

La confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în original diploma de licență sau, după caz, adeverința de licență.  Neprezentarea diplomei / adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2024, studii universitare de MASTERAT poate fi descărcată de aici.

Vă așteptăm cu drag!