Număr locuri diponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2021 - vezi aici 

    


   Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei organizează 9 programe de studii de licenţă, dintre care 6 în domeniul IT, programe de studiu performante, în domenii de vârf, care îţi vor oferi posibilitatea de a activa în cele mai avansate domenii actuale. Facultatea noastră colaborează nemijlocit cu mediul de afaceri şi cu organizaţii profesionale din Oradea, Timişoara şi Cluj-Napoca şi îţi oferă posibilitatea de a-ţi desfăşura practica de specialitate inclusiv prin programe de internship, precum şi acces la oferte de angajare la companii partenere de renume, fapt ce îţi va facilita ulterior integrarea pe piaţa muncii.

Studenţii Facultăţii I.E.T.I. au ocazia să participe la competiţii studenţeşti organizate de companii din Oradea şi din ţară, la competiţii de afaceri, la forumuri şi întâlniri cu oamenii de afaceri şi antreprenori, work-shopuri de carieră şi târguri de job-uri.
    Studenţii noştri beneficiază de programe de coaching şi dezvoltare profesională, formare antreprenorială, de participări la activităţi de educaţie informală şi non-formală, şcoli de vară, olimpiade, concursuri şi sesiuni ştiinţifice etc.
   Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, prin programul de burse şi mobilităţi ERASMUS+, a încheiat acorduri cu peste 70 universități și institute din 20 tări europene. Participarea ta în cadrul acestor acorduri îţi va deschide posibilitatea de a studia în străinătate şi de a avea şansa afirmării la nivel internaţional.

   Pentru înscriere la admitere puteți alege algoritmul prezentat mai jos sau să folosiți platforma centrală a universității, accesând aici.

Candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pot beneficia de locuri fără taxă alocate în condiţiile legii.

După absolvire puteţi avea una dintre ocupaţiile prezentate în continuare:
• Inginer proiectant de sisteme şi calculatoare
• Inginer sisteme de securitate
• Inginer de cercetare în calculatoare
• Inginer de sistem în informatică
• Programator de sisteme informatice
• Inginer de sistem software
• Inginer automatist
• Inginer de cercetare în automatică
• Asistent de cercetare în electromecanică
• Specialist mentenanţă electromecanică-auto-matică echipamente industriale
• Inginer proiectant electrotehnic
• Proiectant sisteme de securitate
• Cercetător în electrotehnică
• Asistent de cercetare în electrotehnică
• Specialist mentenanţă electrotehnică-auto-matică echipamente industriale
• Inginer electronist transporturi, telecomunicaţii
• Inginer proiectant electronist
• Inginer producţie
• Inginer de cercetare în electronică aplicată
• Inginer de cercetare în comunicaţii
• Inginer proiectant comunicaţii
• Inginer economist
• Inginer sisteme electroenergetice

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - dispoziție internă
Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - ordin de ministru

Candidații trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere
Calendar admitere - Licență


Sesiunea I – IULIE 2021
12 iulie – 30 iulie 2021 – Admitere LICENȚĂ

Înscrieri: 12 – 23 iulie 2021 ora 12 (on-line sau fizic în sala A003, pavilionul A, parter)
Afişare liste primare: 23 iulie 2021 ora 16
Confirmări I: 26 – 28 iulie 2021 ora 12
Afişare liste intermediare: 28 iulie 2021 ora 14
 Confirmări II: 29 – 30 iulie 2021 ora 12
 Afişare liste finale: 30 iulie 2021 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii licență - sesiunea IULIE


Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2021

06 septembrie – 24 septembrie 2021 – Admitere LICENȚĂ

Înscrieri: 06 – 22 septembrie 2021 ora 12 (on-line sau fizic în sala A003, pavilionul A, parter)
Afişare liste primare: 22 septembrie 2021 ora 14
Confirmări: 23 – 24 septembrie 2021 ora 12
Afişare liste finale: 24 septembrie 2021 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii licență - sesiunea SEPTEMBRIE

Harta locațiilor unde au loc înscrierile, unde se achită taxele și unde se fac confirmările: accesibilă aici.
Număr de locuri


(la toate programele de licență ale Facultății IETI)
IULIE 2021:
 - 176 locuri finanțate de la buget, din care 5 pentru absolvenți de licee din mediul rural
 - 309 locuri cu taxă
SEPTEMBRIE 2021:
 - -   locuri finanțate de la buget
 - -   locuri cu taxă
Pentru mai multe detalii accesați: Număr locuri
Candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pot beneficia de locuri fără taxă alocate în condiţiile legii.
Acte necesare la înscriere
 1.  Formular de înscriere - descarcă aici: .doc sau .pdf
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 3.  Certificatul de naştere în copie simplă
 4. Certificatul de căsătorie în copie simplă - dacă este cazul
 5.  Adeverință medicală
 6. 2 fotografii tip buletin
 7. Cartea de identitate
 8. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență, pentru candidații care solicită admiterea în an superior
 10. Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență, pentru candidații la admiterea în an superior
 11. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 12. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 13. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf - descarcă modelul de aici: .pdf
Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după acest e coduri (și nu nominal).
Candidații care se înscriu on-line vor depune cele două fotografii tip buletin la secretariatul facultății până la data de 30.09.2021.
Taxe de admitere și școlarizare


 Taxele de admitere și școlarizare se pot achita în următoarele moduri
a) la Serviciul Taxe, pavilionul I sala I006
b) la Trezoreria Oradea în contul:
    RO59TREZ07620F330500XXXX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939E 
c) la Banca Transilvania în contul:
    RO71BTRL00501202782511XX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939E
 Taxa de înscriere pentru concursul de admitere - 150 lei
 Taxa de înmatriculare (pentru cei admiși) -  100 lei
Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 EURO
Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior) - 500 lei
 Taxă de școlarizare (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă)
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: orfanii, cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial, cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea, cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale.

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de școlarizare.

Care este modalitatea de admitere?


Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Departajarea la medii egale se va face în funcție de media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.

Care este procesul de admitere?


Un candidat poate opta pentru mai multe programe de studii.

Se recomandă ca în formularul de înscriere să se opteze pentru cât mai multe programe de studii.

În căsuțele din dreptul programelor de studii pentru care se optează, se va scrie cifra 1 pentru prima opțiune, cifra 2 pentru următoarea (adică programul de studiu la care candidatul dorește să fie admis dacă nu poate fi admis la opțiunea 1) și așa mai departe.

Programul de studiu 1
 varianta 1
candidatul este admis la opțiunea 1
 varianta 2 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis la opțiunea 1
Programul de studiu 2
 varianta 3 
candidatul este admis la opțiunea 2
 varianta 4 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea 2
Programul de studiu N
 varianta 2N - 1 
candidatul este admis la opțiunea N (ultima opțiune de pe formularul de înscriere)
 varianta 2N 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea N și candidatul este declarat "respins"

   Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat. In continuare, clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute a examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci).
   Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studii, conform metodologiei proprii a facultăţii.
   Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
   Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după codurile unice alocate la înscriere (și nu nominal).
Care este procesul de confirmare al locului obținut la admitere?


Etapa I (Confirmări I)
   Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Etapa II (Confirmări II)
   După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2021, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2021 (inclusiv).
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare (vezi valoarea tranşei  aici); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2021;
- depunerea la Secretariatul facultății / trimiterea prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (listat, semnat, scanat) a Fișei de Înmatriculare (descarcă modelul de aici ), a Contractului de școlarizare (descarcă modelul de aici) și a dovezilor de plată de mai sus.

Taxele de mai sus vor fi achitate prin modalitățile precizate la "Taxe de admitere și școlarizare".

Contractele de școlarizare transmise prin email trebuie depuse în original la secretariatul facultății până la data de 30.09.2021.

Pentru confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în original diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverința de bacalaureat, respectiv atestatul de recunoaștere a diplomei, înainte de afișarea listelor finale (30.07.2021 orele 12 pentru Sesiunea Iulie 2021, respectiv 24.09.2021 orele 12 pentru Sesiunea Septembrie 2021). Neprezentarea diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.

Întreaga Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2021, studii universitare de LICENȚĂ poate fi descărcată de aici.
.
Vă așteptăm cu drag!


Număr locuri diponibile pentru ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT SEPTEMBRIE 2021 - vezi aici

 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei organizează 5 programe de master profesionale şi de cercetare, acreditate, studii de doctorat în domeniul Ingineriei Electrice şi în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale. Aceste direcţii îţi vor oferi posibilitatea să aprofundezi studiile, să participi în echipe de cercetare şi de a-ţi dezvolta propriile proiecte şi afaceri.

Pentru înscriere la admitere puteți alege algoritmul prezentat mai jos sau să folosiți platforma centrală a universității, accesând aici.

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - dispoziție internă
Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID-2 - ordin de ministru

Candidații trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere
Calendar admitere - Masterat


Sesiunea I – IULIE 2021
12 iulie – 30 iulie 2021– Admitere MASTERAT

Înscrieri: 12 – 27 iulie 2021 ora 10 (on-line sau fizic)
 Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu: 27 iulie 2021 ora 11
Afişare liste primare: 27 iulie 2021 ora 17
 Confirmări : 28 – 30 iulie 2021 ora 12
 Afişare liste finale: 30 iulie 2021 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii masterat - sesiunea IULIE


Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2021

06 septembrie – 24 septembrie 2021 – Admitere MASTERAT

Înscrieri: 06 – 22 septembrie 2021 ora 10 (on-line sau fizic)
 Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu: 22 septembrie 2021 ora 11
Afişare liste primare: 22 septembrie 2021 ora 17
Confirmări: 23 – 24 septembrie 2021 ora 12
Afişare liste finale: 24 septembrie 2021 ora 14
Pentru mai multe detalii accesați: Calendarul admiterii masterat - sesiunea SEPTEMBRIE

Harta locațiilor unde au loc înscrierile, unde se achită taxele și unde se fac confirmările: accesibilă aici.
Număr de locuri


(la toate programele de masterat ale Facultății IETI)
IULIE 2021:
 - 108 locuri finanțate de la buget
 - 142  locuri cu taxă
SEPTEMBRIE 2021:
  - - - locuri finanțate de la buget
  - - - locuri cu taxă
Pentru mai multe detalii accesați: Număr locuri
Acte necesare la înscriere
 1.  Formularul de înscriere - descarcă aici: .doc sau .pdf
 2. Diploma de licenţă sau diploma/ adeverință echivalentă cu aceasta
 3.  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 4.  Certificatul de naştere în copie simplă
 5.  Certificatul de căsătorie în copie simplă - dacă este cazul
 6.  Adeverință medicală
 7.  4 fotografii tip buletin
 8.  Cartea de identitate
 9.  Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere
 10.  Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență, pentru candidații care solicită admiterea în an superior
 11.  Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de licență, pentru candidații la admiterea în an superior
 12.  Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 13.  Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior (vezi la detalii)
 14.  Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf - descarcă modelul de aici: .pdf
Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după acest e coduri (și nu nominal).
Candidații care se înscriu on-line vor depune cele două fotografii tip buletin la secretariatul facultății până la data de 30.09.2021.
Taxe de admitere și școlarizare


 Taxele de admitere și școlarizare se pot achita în următoarele moduri
a) la Serviciul Taxe, pavilionul I sala I006
b) la Trezoreria Oradea în contul:
    RO59TREZ07620F330500XXXX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939E 
c) la Banca Transilvania în contul:
    RO71BTRL00501202782511XX
    Universitatea din Oradea
    cod fiscal 4287939E
 Taxa de înscriere pentru concursul de admitere - 150 lei
 Taxa de înmatriculare (pentru cei admiși) -  100 lei
 Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 EURO
 Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită admiterea în an superior) - 500 lei
 Taxă de școlarizare (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă)
 Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.
 Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: orfanii, cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial, cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea sau cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat.

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de școlarizare.
Care este modalitatea de admitere?


Media la admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică printr-o probă orală pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Candidații trebuie să susțină această probă pentru toate domeniile de studiu la care a optat în formularul de înscriere, în fața comisiilor constituite în acest scop.
În cazul în care un candidat nu susține Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu, acestuia i se va considera nota 0 (zero) la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu iar pe listele cu rezultatele admiterii va fi declarat ”Respins”.

Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licență
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licență
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licență.
În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2021 Management în Tehnologia Informaţiei 
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2021 Management şi Comunicare în Inginerie 
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2021 Sisteme Automate Avansate 
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2021 Sisteme Avansate în Inginerie Electrică 
Tematica şi Bibliografia pentru admiterea la master 2021 Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații 

Sălile în care se va desfășura Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (vezi harta):
1. Pentru programul de masterat Management în Tehnologia Informaţiei: sala T007
2. Pentru programul de masterat Management şi Comunicare în Inginerie: sala T009
3. Pentru programul de masterat Sisteme Automate : sala T008
4. Pentru programul de masterat Sisteme Avansate în Inginerie Electrică: sala T013a
5. Pentru programul de masterat Tehnologii Audio-Video și Telecomunicații: sala T012

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.
Care este procesul de admitere?


Un candidat poate opta pentru mai multe programe de studii.

Se recomandă ca în formularul de înscriere să se opteze pentru cât mai multe programe de studii.

În căsuțele din dreptul programelor de studii pentru care se optează, se va scrie cifra 1 pentru prima opțiune, cifra 2 pentru următoarea (adică programul de studiu la care candidatul dorește să fie admis dacă nu poate fi admis la opțiunea 1) și așa mai departe.

Programul de studiu 1
 varianta 1 
candidatul este admis la opțiunea 1
 varianta 2 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis la opțiunea 1
Programul de studiu 2
 varianta 3 
candidatul este admis la opțiunea 2
 varianta 4 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea 2
Programul de studiu N
 varianta 2N - 1 
candidatul este admis la opțiunea N (ultima opțiune de pe formularul de înscriere)
 varianta 2N 
media de admitere a candidatului nu este suficientă pentru a fi admis nici la opțiunea N și candidatul este declarat "respins"
   
   Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (şase).
   Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în formularul de înscriere.
   Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studii, conform metodologiei proprii a facultăţii. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
   Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii. Candidații se vor regăsi pe listele de admitere după codurile unice alocate la înscriere (și nu nominal).
Care este procesul de confirmare al locului obținut la admitere?


   Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2021, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2021 (inclusiv).
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare (vezi valoarea tranşei aici); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2020;
- depunerea la Secretariatul facultății / trimiterea prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (listat, semnat, scanat) a Fișei de Înmatriculare (descarcă modelul de aici), a Contractului de școlarizare (descarcă modelul de aici) și a dovezilor de plată de mai sus.

Taxele de mai sus vor fi achitate prin modalitățile precizate la "Taxe de admitere și școlarizare".

Contractele de școlarizare transmise prin email trebuie depuse în original la secretariatul facultății până la data de 30.09.2021.

Pentru confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în original diploma de licență sau, după caz, adeverința de licență, înainte de afișarea listelor finale (30.07.2021 orele 12 pentru Sesiunea Iulie 2021, respectiv 24.09.2021 orele 12 pentru Sesiunea Septembrie 2021). Neprezentarea diplomei / adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.

Întreaga Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2021, studii universitare de MASTERAT poate fi descărcată de aici.

Vă așteptăm cu drag!

 

A brief history

In the academic year1992-1993, it is created by restructuring, according to the Minister’s Order 5009 of 13.08.1992, the Faculty of Electrical Engineering, as a separate entity, with the specializations: Automation, Computers, Electromechanics, General Electrical Engineering and Applied Electronics. In 1995, by the order of the Minister of Education 3795 of 17.04.1995 the name of the faculty becomes Faculty of Electrical Engineering and Computer Science and beside the existing specializations there is added the Economical Engineering in the electrical, electronic and energetic domain. Since the academic year 2005-2006, the new name of the faculty has been the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, retaining its previous structure.

The mission of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, according to its own strategy is to train specialists with higher education - engineers with scientific knowledge, skills and abilities in the European and international performance in accordance with the requirements of market economy and new technologies. The actions of recent years aimed at constantly encouraging active partnership between the faculty and business partners in the interests of the local community, enhancing the quality of educational programs offered and the development of international relations. The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology has the responsibility to train graduates with high professional and moral standards.

However, inorder to match the higher education system in Romania with those in the European area, the structure of curricula focus is a versatile training base to provide advanced knowledge of electrical engineering, electronics, automation, informatics and computer science for over 1,000 students.

The97 teachers of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology follow, besides the proper training of students, their good scientific training implying them in projects and research programs, the results of which can be harnessed through publications or contracts.

The faculty has an infrastructure of education and research, which both in terms of real estate, as well as equipment, is comparable to the most prestigious European universities. The curriculum is supported by modern teaching materials and equipment; many features are realized within the framework of international projects by Tempus, Erasmus, etc., by internal funding from the budget or through contracts with ministries and industrial units.

Universities in Romania were classified for the first time in history after European criteria by an international evaluation organism, the University of Oradea occupying a leading position, being in the category of universities of Education and Scientific Research.

 

D E A N

Prof. Eng.  Mircea GORDAN, PhD
VICE DEANS
Assoc. Prof. Eng. Eugen GERGELY, PhD
Assoc. Prof. Liviu MOLDOVAN, PhD
 
* * *

DEPARTMENT HEADS

Assoc. Prof. Eng. Mirela PATER, PhD – Department of Computer Science and Information Technology
Prof.Eng. Dorel HOBLE, PhD – Department of Electrical Engineering
Prof.Eng. Daniel TRIP, PhD – Department of Electronics and Telecommunications
Prof.Eng. Helga SILAGHI, PhD – Department of Control Systems Engineering and Management
* * *

Council of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Prof. Eng. Mircea GORDAN, PhD - Dean
Assoc. Prof. Eng. Eugen GERGELY, Phd – Vice dean
Assoc. Prof. Liviu MOLDOVAN, PhD – Vice dean
Prof. Eng. Daniel TRIP, PhD – Department head
Prof. Eng. Dorel HOBLE, PhD – Department head
Prof. Eng. Helga SILAGHI, PhD – Department head
Assoc. Prof. Eng. Mirela PATER, PhD – Department head
Prof. Eng. Alexandru GACSÁDI, PhD
Prof. Eng. Cristian GRAVA, PhD
Prof. Eng. Erica MANG, PhD
Prof. Eng. Daniela POPESCU, PhD
Prof. Eng. Ioan-Mircea GORDAN, PhD
Prof. Eng. Doina ZMARANDA, PhD
Assoc. Prof. Eng. Livia BANDICI, PhD
Assoc. Prof. Eng. Carmen MOLNAR, PhD
Lect. Eng. Viorica SPOIALĂ, PhD
Lect. Eng. Laura COROIU, PhD
Alexandru Dumitru Bere – 2nd year of study, Computer science
Anca Raluca Breje - 3rd year of study, Information Technology
Petru Paul Morgovan – 3rd year of study, Automation and Applied informatics
Marcel Trif – 3rd year of study, Electrical Systems
Delia Violeta Mateaş – 4th year of study, Economical engineering in the electric, electronic and energetic domain
Adrian Iosif Gal – 3rd year of study, Applied electronics
* * *
 Representatives of the Faculty for Electric Engineering and Information Technology in the Senate of University of Oradea
Prof. Eng. Sorin CURILĂ, PhD – President of university Senate
Prof. Eng. Cristian GRAVA, PhD
Prof. Eng. Liviu MOLDOVAN, PhD
Assoc.Prof.Eng. Gianina GABOR, PhD
student Romeo FILIP – Vice president of students in the University Senate